Algemene Voorwaarden

 1. Mucha Mind/ Hypnobirthingonline: KVK nr: 53820975 Algemene Voorwaarden van Hypnobirthingonline, gevestigd Hellevoetsluis Versie geldig vanaf 15 Maart 2020

  1. Algemeen

  1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle cursussen, diensten, producten en aanbiedingen van Hypnobirthingonline. Hypnobirthingonline is een handelsnaam en merknaam van Mucha Mind. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Hypnobirthingonline. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

  1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Hypnobirthingonline behoud zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

  1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Hypnobirthingonline erkend.

  1.4 Hypnobirthingonline garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

  1. Levering

  2.1 Levering van digitale producten vindt plaats na betaling. Binnen 24 uur wordt er per e-mail de benodigde toegangscodes, wachtwoorden en inlogcodes ter beschikking gesteld om de aangeschafte digitale producten te raadplegen en/of te downloaden.

  2.2 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

  1. Prijzen

  3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

  3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

  3.3 Alle prijzen op de site zijn in euro’s en inclusief BTW.

  1. Zichttermijn / herroepingsrecht

  4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 dagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd, voor digitale producten begint deze termijn op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd per email. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Hypnobirthingonline heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 dagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Hypnobirthingonline. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Hypnobirthingonline er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag exclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

  4.2 Het herroepingsrecht geldt niet voor: • diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van 14 dagen • goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben • audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken • digitale en/of downloadbare cursusmaterialen zoals hypnose MP3s, digitaal cursusboek, lesfilmpjes.

  1. Gegevensbeheer

  5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Hypnobirthingonline, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Hypnobirthingonline. Hypnobirthingonline houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.

  5.2 Hypnobirthingonline respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

  5.3 Hypnobirthingonline maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

  1. Garantie

  6.1 Hypnobirthingonline garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.

  6.2 De garantietermijn van Hypnobirthingonline komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Hypnobirthingonline is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.

  6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending Hypnobirthingonline ) deze gebreken per direct schriftelijk te melden aan Hypnobirthingonline. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 14 dagen na levering aan Hypnobirthingonline schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

  6.4 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Hypnobirthingonline in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Hypnobirthingonline en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

  1. Aansprakelijkheid

  7.1 Hypnobirthingonline aanvaardt geen aansprakelijkheid als blijkt dat de afnemer onverantwoordelijk handelt, of dan wel medische of andere belangwekkende informatie heeft verzwegen of achtergehouden.

  7.2 Hypnobirthingonline  is niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de cliënt welke voortkomt uit een reeds voor aanvang van de cursus en/of workshop bij de cliënt aanwezige medische, psychische, en/of aanwezige fysieke aandoening.

  7.3 Hypnobirthingonline is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

  7.4 Indien klachten van de afnemer door Hypnobirthingonline gegrond worden bevonden, zal Hypnobirthingonline naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Mucha Mama en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Hypnobirthingonline) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Hypnobirthingonline gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Hypnobirthingonline voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

  7.5. Hypnobirthingonline kan niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade.

  7.6. Hypnobirthingonline behoudt zich het recht voor deelnemers die door hun gedrag of anderzijds het normale verloop van een cursus, bijeenkomst of training belemmeren of bemoeilijken, gelet op het belang van overige deelnemers, verdere deelneming uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot uitbetaling van de deelname kosten onverlet.

  7.7 De inhoud van de Hypnobirthingonline cursus bevat geen medisch advies en / of is op geen enkele wijze bedoeld als medisch advies. Hypnobirthingonline is niet aansprakelijk voor medische problemen.

  7.8 De afnemer past interventies, waarvan hij/zij heeft kennisgenomen, onder geen beding toe op anderen. Oefeningen die aan de cliënt zijn aangeleerd worden uitsluitend door zichzelf gehanteerd en mogen onder geen voorwaarden aan anderen worden aangeleerd of overgedragen.

  1. Aanbiedingen

  8.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

  8.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Hypnobirthingonline zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

  8.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Hypnobirthingonline slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

  8.4 Aanbiedingen van Hypnobirthingonline gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

  8.5 Hypnobirthingonline kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

  8.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

  1. Overeenkomst

  9.1 Een overeenkomst tussen Hypnobirthingonline en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Hypnobirthingonline op haalbaarheid is beoordeeld.

  10.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Hypnobirthingonline gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

  1. Overmacht

  11.1 Hypnobirthingonline is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

  11.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Hypnobirthingonline alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, maatregelen i.v.m. coronavirus, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

  11.3 Hypnobirthingonline behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Hypnobirthingonline gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

  11.4 Indien Hypnobirthingonline bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

  11.5. Mocht i.v.m. het corona virus een cursus niet doorgaan, dan wordt er ook een online alternatief geboden waarin de hele cursus live en online te volgen is vanuit huis.

  1. Eigendomsvoorbehoud

  12.1 Eigendom van alle door Hypnobirthingonline aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Hypnobirthingonline zolang de afnemer de vorderingen van Hypnobirthingonline uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Hypnobirthingonline wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

  12.2 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

  12.3 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Hypnobirthingonline of een door Hypnobirthingonline aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Hypnobirthingonline haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

  1. Intellectuele eigendom

  13.1. Hypnobirthingonline behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Hypnobirthingonline heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor ander doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de afnemer ter kennis van derden wordt gebracht.

  13.2. Het verstrekte cursusmateriaal is eigendom van Hypnobirthingonline. De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de cursus, het cursusmateriaal en eventuele overige stukken/producten met betrekking tot de cursus worden door Hypnobirthingonline voorbehouden. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf van Mucha Mama mogen geen gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte cursusmateriaal geopenbaard, geëxploiteerd, of op welke wijze dan ook verveelvoudigd worden.

  1. Inschrijving

  14.1 Deelname aan de Hypnobirthingonline cursus is definitief nadat Hypnobirthingonline en/of Mucha Mind het cursusgeld heeft ontvangen. Mocht de baby voor de cursusdatum geboren worden dan wordt het volledige cursusbedrag minus de kosten van de cursusmaterialen en administratiekosten geretourneerd. Het totale kostenbedrag is € 34.99. In alle andere gevallen geldt het volgende: – Bij annulering vanaf het moment van betaling tot dertig dagen voor aanvang van de cursus is 25% van het cursusgeld + € 34.99 voor administratiekosten en vergoeding voor de cursusmaterialen die al zijn verstrekt, verschuldigd. – Bij annulering vanaf dertig dagen tot veertien dagen voor aanvang van de cursus is 50% van het cursusgeld + € 34.99 voor administratiekosten en vergoeding voor de cursusmaterialen die al zijn verstrekt, verschuldigd. – Bij annulering vanaf veertien dagen voor aanvang van de cursus is het volledige cursusgeld inclusief administratiekosten verschuldigd.

  1. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

  15.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

  15.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Hypnobirthingonline en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Rotterdam kennis, tenzij Hypnobirthingonline er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

  1. Klachten

  16.1 Een cursist kan een klacht schriftelijk indienen Mucha Mind, Opzoomerlaan 94, 3221 AP Hellevoetsluis. Deze Algemene Voorwaarden zijn op alle websites door de afnemer in te zien, te printen of te downloaden en zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam

HypnoBirthing Online draait op SYS PlatformSYS Platform - Websites voor coaches